Дзержинский шахтер - сайт редакции газеты города Дзержинска, Донецкая обл., Украина.
Дзержинск - город шахтеров Дзержинский шахтер Дзержинск - город шахтеров

Главная страница » 2011 » Февраль » 25 » Правила приймання стічних вод
Правила приймання стічних вод
09:48

Городское управление градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщает о принятии Дзержинским исполнительным органом регуляторного акта по вопросу «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в комунальну систему каналізації м. Дзержинська»:

        

У К Р А И Н А
ДЗЕРЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2011  № 69                                                                                г. Дзержинск

 

Об утверждении  правил приема сточных вод
предприятий в коммунальную систему
канализации  г. Дзержинска

 

На основании письма Дзержинского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства от 06.10.2010 № 2304, с целью исключения  неблагоприятного экологического воздействия на водный бассейн р.Северский Донец и обеспечения стабильного качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, руководствуясь статьей 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,  исполком городского совета        

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  Правила приема сточных вод предприятий  в коммунальную систему канализации г.Дзержинска с перечнем   объектов, не подлежащих отключению от услуги  водоснабжения и  водоотведения (прилагается). 

2. Рекомендовать коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса» Дзержинскому производственному управлению водопроводно-канализационного  хозяйства  г.Дзержинска  (Никулин),  руководителям   предприятий обеспечить выполнение настоящих Правил.

3. Считать утратившим силу решение исполкома от 19.09.2007 № 326 «Об утверждении правил приема сточных вод предприятий в коммунальную систему канализации г.Дзержинска».

4. Контроль по выполнению данного решения возложить на заместителя городского головы Ермака Н.И.

В. Н.СЛЕПЦОВ. Городской голова.


1. Загальні положення  

1.1. Ці "Правила приймання стічних вод  ...”  (далі - Правила) розроблені                                                     відповідно до:

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища”,

- Водного кодексу України,

- Закону України "Про питну воду та питне водопостачання”...

1.2. Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води у комунальну систему каналізації міста Дзержинська (далі-Підприємства).

1.3. Ці  Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і   споруд  указаної  системи   комунальної   каналізації,   підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.5. Ці  Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (далі загальнодержавні Правила) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів (далі - Інструкція). В них установлюються допустимі концентрації (далі -ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в систему  каналізації, а  також  відображаються місцеві  (для міста Дзержинська) особливості приймання стічних вод Підприємств у міську каналізацію.

У цих Правилах також визначається порядок встановлення та стягнення плати за скиди промислових та інших стічних вод у систему комунальної каналізації міста Дзержинська.

1.6.  Ці  Правила  є обов’язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги з водовідведення та які розташовані на території міста Дзержинська.

1.7. Водоканал встановлює кожному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації міста Дзержинська, які не підлягають погодженню з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища  в місті Дзержинську та місцевими органами МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає cтічні води Підприємств до міської каналізації за умови, якщо показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги цих місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (договір на послуги водовідведення, далі - договір).

1.9.  Кожне   Підприємство  скидає  стічні   води   в   каналі заційну   систему міста Дзержинська через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під’їзні дороги. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками, на яких указується:

- назва підприємства,

- номер контрольного колодязя,

- місце розташування колодязя і відстань до нього (якщо табличка не  знаходиться безпосередньо поряд з колодязем).  

Розташування   контрольного   колодязю   наводиться   у   паспорті   водного господарства Підприємства.              

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні  станції Водоканалу.  Підприємства або  приватні  власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.  Сплата виконується   за тарифом, затвердженим місцевими органами самоврядування для  централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Права й обов’язки Водоканалу і підприємств, які користуються послугами міської каналізації.

2.1.  Водоканал має право:    

- розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчому комітету міських рад міста Дзержинська Правила  приймання стічних вод підприємств, а також зміни і доповнення до них;

- контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;

- пред’являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності,  який  враховує   рівень      небезпеки   скинутих   забруднень,   при   порушенні   як загальнодержавних Правил, так і  цих Правил приймання;

- здійснювати раптовий  (у  будь-яку  годину доби),  не  погоджений  з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються (порядок та періодичність відбору проб, складений на підставі КНД 211.1.0.009-94, визначаються у додатку № 6  до цих  Правил);

- вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному   скиді   понаднормативних   забруднень,   установлення   на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими  Правилами;

- відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

- обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами вимог  цих  Правил та заходів із нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

- відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:

-  після письмового попередження у разі:

-  відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

-  несплати або несвоєчасної оплати послуг,

-  невиконання Підприємствами умов договору,  вимог цих  Правил та  заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;  негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;

-  пред’являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі комунальної кана лізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

-  на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували ці  Правила та умови договору;

-  погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил:

-  застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов’язаний:

- забезпечити   приймання,   відведення   і   очистку  стічних   вод  у  межах розрахункових будівельних показників очисних споруд системи комунальної каналізації міста Дзержинська згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та цими Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

- установлювати  кожному Підприємству  кількісні  та  якісні  показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимога щодо додержання певного режиму   скиду   стічних   вод з урахуванням   діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Підприємствами на послуги  водовідведення;

- доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до цих  Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- здійснювати нагляд за технічним станом системи каналізації міста Дзержинська, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами  вимог цих  Правил та умов  договору.

2.3.Підприємства мають право:

- користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної каналізації відповідно до загальнодержавних Правил та укладеного договору;

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних  водах  свого  Підприємства,  виконані  Водоканалом, та оскаржувати їх;

- звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених   рахунків   та    звертатися з проханням  по  проведенню додаткового контрольного ана лізу стічних вод підприємства з оплатою за всій рахунок.

2.4. Підприємства зобов’язані:

-  виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних Правил, цих Правил та договору, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

-     дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

-  оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

- виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного тер міну попереднє очищення забруднених  стічних  вод на  локальних  очисних  спорудах  з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимогам цих Правил. (Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання  вимог цих  Правил за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з розділом 9.0 цих Правил);

- при збільшенні об’ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації, одержання дозволу та переоформлення договору;

- надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

-при порушенні вимог цих Правил вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

- компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному  об’єкту або іншим абонентам міської каналізації;

- брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

-   здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю,  кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані. 

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил.

3.1. Відповідальність  Водоканалу  та  Підприємств,  які  користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів... (повна версія правил надрукована на офіційному сайті міського голови і міської ради  м.Дзержинська htth://dzerzhsnsk-rada.gov.ua). 

С. ВИННИК.
Директор ДГУГАЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter! | Просмотров: 1385 | Разместил: Mizgir | Теги: правила принятия, государственные нормы, отстойники, сточные воды
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Реклама
Фото Дзержинска
Добавить фото Перейти в фотоальбом Добавил: VIPER Сохранить фото
Добавить фото Перейти в фотоальбом Добавил: VIPER Сохранить фото
Опросы и голосования
Чтобы вы хотели видеть в обновленном городском парке?
Всего ответов: 2604
Новости AVTO.dzerghinsk.org
Дзержинские объявления
КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДЛЯ СЕБЯ...22.07.2014
КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДЛЯ СЕБЯ...
Работа администратором и...21.07.2014
Работа администратором и...
ОБМЕНЯЮ20.07.2014
ОБМЕНЯЮ
Продаётся бычок19.07.2014
Продаётся бычок
детская мебель19.07.2014
детская мебель
Требуется Столяр19.07.2014
Требуется Столяр
Продам ВАЗ 2106319.07.2014
Продам ВАЗ 21063
продам  комнатную  пальм...17.07.2014
продам комнатную пальм...
продам  швейную машинку ...17.07.2014
продам швейную машинку ...
продам пианино "Укр...17.07.2014
продам пианино "Укр...
КОЛЯСКА16.07.2014
КОЛЯСКА
Продам квартиру 2-х комн...16.07.2014
Продам квартиру 2-х комн...
Бизнес по фпаншизе16.07.2014
Бизнес по фпаншизе
Сдам 3-х комнатную кварт...14.07.2014
Сдам 3-х комнатную кварт...
продам. в рассрочку, обе...14.07.2014
продам. в рассрочку, обе...
Продам или в рассрочку14.07.2014
Продам или в рассрочку
Формируем дилерскую сеть...14.07.2014
Формируем дилерскую сеть...
Срочно продам дом!14.07.2014
Срочно продам дом!
Последние публикации
Популярность ломбардов в России18.07.2014
Популярность ломбардов в России (0)
Крепежные системы - Цепи тросы такелаж.17.07.2014
Крепежные системы - Цепи тросы такелаж. (0)
Пластиковые окна в каждый дом15.07.2014
Пластиковые окна в каждый дом (0)
Чем лечат геморрой?15.07.2014
Чем лечат геморрой? (0)
Необходимость использования алюминиевых ...03.07.2014
Необходимость использования алюминиевых ... (0)
Образ дракона в кино01.07.2014
Образ дракона в кино (0)
Быстровозводимые цеха из легхик металлок...27.06.2014
Быстровозводимые цеха из легхик металлок... (0)
Cжигание газа27.06.2014
Cжигание газа (0)
Автосервис The Motors27.06.2014
Автосервис The Motors (0)
Монокуляры – самая компактная, лёгкая и ...27.06.2014
Монокуляры – самая компактная, лёгкая и ... (0)
Реклама Яндекс
Мы Вконтакте
Новое в блогах
...не читайте до обеда советских газет.....12.07.2014
...не читайте до обеда советских газет..... (2)
Дзержинск на линии огня11.07.2014
Дзержинск на линии огня (4)
Синдром Иуды11.07.2014
Синдром Иуды (0)
О важном11.07.2014
О важном (0)
Любовь из Биробиджана04.07.2014
Любовь из Биробиджана (0)
Страх (с... картинками)27.06.2014
Страх (с... картинками) (0)
Однажды на орбите27.06.2014
Однажды на орбите (0)
История создания песни В. Высоцкого &quo...20.06.2014
История создания песни В. Высоцкого &quo... (0)
На войне, как на войне (ч. I)12.06.2014
На войне, как на войне (ч. I) (0)
На войне, как на войне (ч. II)12.06.2014
На войне, как на войне (ч. II) (0)
ИнформационныЙ блок
Реклама
Архив новостей
«  Февраль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Дзержинцы
Холостых Николай Михайлович

Холостых Николай Михайлович

Погода
Погода в Дзержинске
Реклама
Знакомства
я:
ищу:
лет
Информация
Новое на форуме
lazerok.com.ua - так... (6)
[Покупка-продажа]
Как проще купить маш... (1)
[Мужской клуб]
Анонимность в Сети о... (0)
[Покупка-продажа]
Где купить качествен... (1)
[Ч.П. г. Дзержинска]
Мобильник (41)
[Мобильные, смартфоны, коммуникаторы, КПК и все к ним]
Графити - уличное ис... (34)
[Молодежные течения]
Катамараны, товары д... (1)
[Мужской клуб]
Оригинальные "Б... (3)
[Покупка-продажа]
Gepur - модная одежд... (0)
[Дамская комната]
Ваше творчество (145)
[Марья-искусница]
Реклама
Облако тегов
Дзержинский чат
Праздники Украины
Праздники Украины
Добавить виджет
Статистика
На сайте: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0
© 2007-2014 "Дзержинск - город шахтеров"

Дзержинск - город шахтеров Официальный сайт городской газеты "Дзержинский шахтер" с 1 сентября 2010 года.
При использовании материалов сайта "Дзержинск - город шахтеров" ссылка на www.dzerghinsk.org обязательна.

Адрес редакции: 85200, Донецкая обл., г.Дзержинск, ул.Маяковского, д. 26
e-mail: gazetadiii@ukr.net
» Услуги редакции газеты Дзержинский шахтер
» Подписка на новости
» Подписка на газету Дзержинский шахтер
» Обратная связь с администрацией сайта
» Написать письмо в газету Дзержинский шахтер
» Информация о портале
» Каталог сайтов
» PDA версия сайта
» Смотреть фильмы онлайн на Frodo

RSS-экспорт новостей:
Новости | Дзержинские блоги | Публикации | Объявления | Форум | Авто новости |


Система Orphus
Наши проекты:
» Дзержинск - город шахтеров dzerghinsk.org
» Дзержинский портал dzerghinsk.com
» Дзержинский автоклуб AVTO.dzerghinsk.org
» MuzOn - музыкальный портал MUZ.dzerghinsk.org
» Знакомства в Дзержинске LOVE.dzerghinsk.org
» Дзержинский файлообменник FILES.dzerghinsk.org
» Дзержинская почта MAIL.dzerghinsk.org
»
Наши партнеры:

Диалог-Информ - свежие новости Донецка и областиГазета Новости, газета ПриветНовости Краматорска и не только
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Kiroff.net - сайт города Кирова, Калужской области Хостинг от uCoz