Дзержинский шахтер - сайт редакции газеты города Дзержинска, Донецкая обл., Украина.
Дзержинск - город шахтеров Дзержинский шахтер Дзержинск - город шахтеров

Главная страница » 2011 » Февраль » 25 » Правила приймання стічних вод
Правила приймання стічних вод
09:48

Городское управление градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщает о принятии Дзержинским исполнительным органом регуляторного акта по вопросу «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в комунальну систему каналізації м. Дзержинська»:

        

У К Р А И Н А
ДЗЕРЖИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2011  № 69                                                                                г. Дзержинск

 

Об утверждении  правил приема сточных вод
предприятий в коммунальную систему
канализации  г. Дзержинска

 

На основании письма Дзержинского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства от 06.10.2010 № 2304, с целью исключения  неблагоприятного экологического воздействия на водный бассейн р.Северский Донец и обеспечения стабильного качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, руководствуясь статьей 30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,  исполком городского совета        

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  Правила приема сточных вод предприятий  в коммунальную систему канализации г.Дзержинска с перечнем   объектов, не подлежащих отключению от услуги  водоснабжения и  водоотведения (прилагается). 

2. Рекомендовать коммунальному предприятию «Компания «Вода Донбасса» Дзержинскому производственному управлению водопроводно-канализационного  хозяйства  г.Дзержинска  (Никулин),  руководителям   предприятий обеспечить выполнение настоящих Правил.

3. Считать утратившим силу решение исполкома от 19.09.2007 № 326 «Об утверждении правил приема сточных вод предприятий в коммунальную систему канализации г.Дзержинска».

4. Контроль по выполнению данного решения возложить на заместителя городского головы Ермака Н.И.

В. Н.СЛЕПЦОВ. Городской голова.


1. Загальні положення  

1.1. Ці "Правила приймання стічних вод  ...”  (далі - Правила) розроблені                                                     відповідно до:

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища”,

- Водного кодексу України,

- Закону України "Про питну воду та питне водопостачання”...

1.2. Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води у комунальну систему каналізації міста Дзержинська (далі-Підприємства).

1.3. Ці  Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і   споруд  указаної  системи   комунальної   каналізації,   підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.5. Ці  Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (далі загальнодержавні Правила) та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів (далі - Інструкція). В них установлюються допустимі концентрації (далі -ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в систему  каналізації, а  також  відображаються місцеві  (для міста Дзержинська) особливості приймання стічних вод Підприємств у міську каналізацію.

У цих Правилах також визначається порядок встановлення та стягнення плати за скиди промислових та інших стічних вод у систему комунальної каналізації міста Дзержинська.

1.6.  Ці  Правила  є обов’язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги з водовідведення та які розташовані на території міста Дзержинська.

1.7. Водоканал встановлює кожному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації міста Дзержинська, які не підлягають погодженню з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища  в місті Дзержинську та місцевими органами МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає cтічні води Підприємств до міської каналізації за умови, якщо показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги цих місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (договір на послуги водовідведення, далі - договір).

1.9.  Кожне   Підприємство  скидає  стічні   води   в   каналі заційну   систему міста Дзержинська через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під’їзні дороги. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками, на яких указується:

- назва підприємства,

- номер контрольного колодязя,

- місце розташування колодязя і відстань до нього (якщо табличка не  знаходиться безпосередньо поряд з колодязем).  

Розташування   контрольного   колодязю   наводиться   у   паспорті   водного господарства Підприємства.              

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливні  станції Водоканалу.  Підприємства або  приватні  власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.  Сплата виконується   за тарифом, затвердженим місцевими органами самоврядування для  централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Права й обов’язки Водоканалу і підприємств, які користуються послугами міської каналізації.

2.1.  Водоканал має право:    

- розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчому комітету міських рад міста Дзержинська Правила  приймання стічних вод підприємств, а також зміни і доповнення до них;

- контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;

- пред’являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності,  який  враховує   рівень      небезпеки   скинутих   забруднень,   при   порушенні   як загальнодержавних Правил, так і  цих Правил приймання;

- здійснювати раптовий  (у  будь-яку  годину доби),  не  погоджений  з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються (порядок та періодичність відбору проб, складений на підставі КНД 211.1.0.009-94, визначаються у додатку № 6  до цих  Правил);

- вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному   скиді   понаднормативних   забруднень,   установлення   на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими  Правилами;

- відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

- обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами вимог  цих  Правил та заходів із нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

- відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:

-  після письмового попередження у разі:

-  відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

-  несплати або несвоєчасної оплати послуг,

-  невиконання Підприємствами умов договору,  вимог цих  Правил та  заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;  негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;

-  пред’являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі комунальної кана лізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

-  на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували ці  Правила та умови договору;

-  погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил:

-  застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов’язаний:

- забезпечити   приймання,   відведення   і   очистку  стічних   вод  у  межах розрахункових будівельних показників очисних споруд системи комунальної каналізації міста Дзержинська згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та цими Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

- установлювати  кожному Підприємству  кількісні  та  якісні  показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимога щодо додержання певного режиму   скиду   стічних   вод з урахуванням   діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Підприємствами на послуги  водовідведення;

- доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до цих  Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- здійснювати нагляд за технічним станом системи каналізації міста Дзержинська, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами  вимог цих  Правил та умов  договору.

2.3.Підприємства мають право:

- користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної каналізації відповідно до загальнодержавних Правил та укладеного договору;

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних  водах  свого  Підприємства,  виконані  Водоканалом, та оскаржувати їх;

- звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених   рахунків   та    звертатися з проханням  по  проведенню додаткового контрольного ана лізу стічних вод підприємства з оплатою за всій рахунок.

2.4. Підприємства зобов’язані:

-  виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних Правил, цих Правил та договору, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

-     дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

-  оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

- виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного тер міну попереднє очищення забруднених  стічних  вод на  локальних  очисних  спорудах  з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимогам цих Правил. (Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання  вимог цих  Правил за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з розділом 9.0 цих Правил);

- при збільшенні об’ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації, одержання дозволу та переоформлення договору;

- надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

-при порушенні вимог цих Правил вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

- компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системі міської каналізації, водному  об’єкту або іншим абонентам міської каналізації;

- брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

-   здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю,  кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані. 

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил.

3.1. Відповідальність  Водоканалу  та  Підприємств,  які  користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів... (повна версія правил надрукована на офіційному сайті міського голови і міської ради  м.Дзержинська htth://dzerzhsnsk-rada.gov.ua). 

С. ВИННИК.
Директор ДГУГАЖКХ.

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter! | Просмотров: 1460 | Разместил: Mizgir | Теги: правила принятия, государственные нормы, отстойники, сточные воды
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Реклама
Фото Дзержинска
Добавить фото Перейти в фотоальбом Добавил: VIPER Сохранить фото
Добавить фото Перейти в фотоальбом Добавил: VIPER Сохранить фото
Опросы и голосования
Ожидаете ли вы новые публикации "Дзержинского шахтера" на сайте?
Всего ответов: 1931
Новости AVTO.dzerghinsk.org
Дзержинские объявления
Теплая квартира в центре...19.12.2014
Теплая квартира в центре...
КУПЛЮ ЗЕРНОДРОБИЛКУ19.12.2014
КУПЛЮ ЗЕРНОДРОБИЛКУ
Требуется инженер связи19.12.2014
Требуется инженер связи
Срочно продам ВАЗ 210619.12.2014
Срочно продам ВАЗ 2106
продам Zenfone 5 A501CG ...19.12.2014
продам Zenfone 5 A501CG ...
Сдам 1 комнатную квартир...18.12.2014
Сдам 1 комнатную квартир...
Сдам 2х. комнатную кварт...18.12.2014
Сдам 2х. комнатную кварт...
Продажа, ремонт, модерни...18.12.2014
Продажа, ремонт, модерни...
Игольчатые клапаны  в на...18.12.2014
Игольчатые клапаны в на...
Сдам 2-х комн. квартиру18.12.2014
Сдам 2-х комн. квартиру
Виза в Польшу Трудоустро...18.12.2014
Виза в Польшу Трудоустро...
Ремонт17.12.2014
Ремонт
ищу работу сиделки17.12.2014
ищу работу сиделки
Автокран KOBELCO  RK250-...17.12.2014
Автокран KOBELCO RK250-...
Детский АНИМАТОР16.12.2014
Детский АНИМАТОР
продам дешево пилы бензо...16.12.2014
продам дешево пилы бензо...
юридические услуги по не...16.12.2014
юридические услуги по не...
1-на комнатная Микрорайо...16.12.2014
1-на комнатная Микрорайо...
Дзержинский автобазар
Новое на форуме
Красивые, Золотые номера МТС, Киевстар, Лайф, Била... (2)
[Покупка-продажа]
Куплю морозильную камеру (0)
[Покупка-продажа]
Видеорегистратор (1)
[Беседы автолюбителей]
Минута веселья (6)
[Интернет]
Куплю б/у недорого электрическое оборудование (2)
[Мужской клуб]
Работа тестера онлайн игр. (2)
[Игры]
Юмористические песни (14)
[Музыкальный форум MuzOn]
Gepur - модная одежда. Пригилшаем СП (4)
[Дамская комната]
Смартфоны (15)
[Мобильные, смартфоны, коммуникаторы, КПК и все к ним]
Светодиодные аккумуляторные фонарь-лампы (14)
[Покупка-продажа]
Последние публикации
Применение центробежных насосов в фармац...21.12.2014
Применение центробежных насосов в фармац... (0)
Выписка из государственного реестра имущ...14.12.2014
Выписка из государственного реестра имущ... (0)
Назначения кровельных покрытий и их выбо...12.12.2014
Назначения кровельных покрытий и их выбо... (0)
Пенополистирол Пеноплэкс для теплоизоляц...09.12.2014
Пенополистирол Пеноплэкс для теплоизоляц... (0)
Лотереи как способ сделать мир лучше09.12.2014
Лотереи как способ сделать мир лучше (0)
Что подарить подружке на Новый год?09.12.2014
Что подарить подружке на Новый год? (0)
Попперы09.12.2014
Попперы (0)
Видеодомофон для квартиры и офиса09.12.2014
Видеодомофон для квартиры и офиса (0)
5 советов при выборе керамической сковор...02.12.2014
5 советов при выборе керамической сковор... (0)
Затираем плиточные швы27.11.2014
Затираем плиточные швы (0)
ИнформационныЙ блок
Реклама
Архив новостей
«  Февраль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Дзержинцы
Пеклун Владимир Федорович

Пеклун Владимир Федорович

Погода
Погода в Дзержинске
Реклама
Знакомства
я:
ищу:
лет
Информация
Реклама
Облако тегов
Дзержинский чат
Праздники Украины
Праздники Украины
Добавить виджет
Статистика
На сайте: 17
Гостей: 17
Пользователей: 0
© 2007-2014 "Дзержинский шахтер"

Дзержинск - город шахтеров Официальный сайт городской газеты "Дзержинский шахтер" с 1 сентября 2010 года.
При использовании материалов сайта "Дзержинский шахтер" ссылка на www.dzerghinsk.org обязательна.

Адрес редакции: 85200, Донецкая обл., г.Дзержинск, ул.Маяковского, д. 26
e-mail: gazetadiii@ukr.net
» Услуги редакции газеты Дзержинский шахтер
» Подписка на новости
» Подписка на газету Дзержинский шахтер
» Обратная связь с администрацией сайта
» Написать письмо в газету Дзержинский шахтер
» Информация о портале
» Каталог сайтов
» PDA версия сайта

RSS-экспорт новостей:
Новости | Дзержинские блоги | Публикации | Объявления | Форум | Авто новости |


Система Orphus
Наши проекты:
» Дзержинский шахтер dzerghinsk.org
» Дзержинск - город шахтеров dzerzhinsk.dn.ua
» Дзержинский автоклуб AVTO.dzerghinsk.org
» MuzOn - музыкальный портал MUZ.dzerghinsk.org
» Знакомства в Дзержинске LOVE.dzerghinsk.org
» Дзержинский файлообменник FILES.dzerghinsk.org
» Дзержинская почта MAIL.dzerghinsk.org

Наши партнеры:

Диалог-Информ - свежие новости Донецка и областиГазета Новости, газета ПриветНовости Краматорска и не только
Хостинг от uCoz